אנחנו מאמינים

י"ג עיקרי אמונה

HaShem

הקב"ה

א

Crediamo che HaShem è uno, non vi è pari a Lui, Egli è il primo e l’ultimo e nulla si può comparare a Lui.

אדוני אחד, הוא הראשון והאחרון והוא אין סופי

ב

Crediamo che lo Sh’ma è la pietra angolare della nostra fede, e che tutte le 613 Mitzvot sono incluse in queste incluse in queste parole.

תפילת השמע כוללת את כל תרי"ג המצוות

Israele

ישראל

ג

Crediamo che Ahavat Yisrael è il fondamento di base in quanto crediamo che Ahavat HaZulat e che salvare una nefesh in Israele serve alla salvezza di tutta la casa di Israele.

אהבת ישראל והצלת נפשות יהודיות הם עיקר מטרתנו כפי שנאמר המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל את העולם כולו

ד

Crediamo nel ritorno dei B’nei Anusim alla Terra d’Israele, all’autentica fede messianica come parte integrante della salvezza di tutto Israele.

שבני האנוסים חייבים לחזור ליהדות המשיחית ולארץ ישראל כחלק מגאולת עמנו

ה

Crediamo che il ruolo degli ebrei messianici nel mondo è quello di irradiare luce, e di diventare Or L’Goy (אור לגוי) introducendo lui (o lei) al patto di Israele e alla luce suprema che è il Messia nostra giustizia attraverso la loro ‘completezza’.

מטרת היהודי בעולם היא הפצת אור המשיח

Il MaShiach

המשיח

ו

Crediamo che Yeshua di Nazareth è il Messia Ebreo promesso di cui hanno parlato Mosè ed i profeti di Israele.

ישוע מנצרת הוא משיח ישראל כפי שהובטח לנו ע"י משה רבנו ונביאי ישראל

ז

Crediamo che il MaShiach rappresenta una Yechida (entità) nel popolo di Israele, e qualunque tentativo di separare Yeshua dal Suo popolo ebraico riflette un punto di vista antisemita.

משיח ישראל הוא יחידה מתוך עם ישראל. כל מי שמנסה להוציא את ישוע מחוץ לעם ישראל חלקו בתאולגיה אנטישמית

I Patti

הבריתות

ח

Crediamo che la Torah è la lettera d’amore di D-o per il popolo ebraico e che è una Ketuvah vincolante oggi finché cielo e terra passeranno.

התורה היא לא "חוק שחלף" אלה כתובת הנישואין שהקב"ה נתן לעמו ישראל לנצח

ט

Crediamo che i credenti delle nazioni sono invitati a partecipare dei patti di Israele che si riflettono nel loro stile di vita e impegno verso HaShem, il MaShiach e verso il mondo ebraico.

הגויים מוזמנים להיכנס לבריתות עם ישראל דרך גיור ושינוי פנימי בעבודת השם

י

Crediamo che iniziando da Avraham, ci è stato trasmesso un Masoret orale (insegnamento orale) attraverso i nostri Saggi.

מסורת התורה שבעל פה הגיעה אלינו מחז"ל ואפילו מאבותינו

י"א

Crediamo nella chiamata e ruolo unico dei credenti ebrei messianici e nella chiamata delle Nazioni a costruire il Regno di D-o insieme.

בקריאה של היהודים המשיחיים והגויים לעמול ביחד לבנית מלכות השמיים

La Geulah

הגאולה

י"ב

Crediamo che per ristabilire il MaShiach a Sion dobbiamo rettificare il Suo Nome attraverso il ritorno alla struttura ebraica messianica autentica.

תיקונו של משיח צדקנו תלויה בחזרתנו לאמונה המשיחית האמיתית

י"ג

Crediamo che possiamo affrettare o ritardare il ritorno del MaShiach in base alle nostre azioni, mitzvot e cammino con D-o.

שזירוז או עיקוב הגאולה תלויה בנו